ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αναλαμβάνουμε πλήθος μελετών που αφορούν το αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών όπως:

Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων:

Δημιουργία και σύνταξη όλων των απαιτούμενων σχεδίων και τευχών για μελέτες εγκαταστάσεων:

Ηλεκτρολογικές, Μηχανολογικές, Ύδρευσης, Κλιματισμού,  Φυσικού Αερίου, Θέρμανσης, Αποχέτευσης, Πυρασφάλειας, Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων, Υποσταθμών Μέσης Τάσης και Ανελκυστήρων, όπως επίσης και  την διεκπαιρέωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων – Ενεργειακή Επιθεώρηση:

Αρχικά, η μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων έχει ως στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, όπως και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική. Αυτές οι βελτιώσεις αφορούν κυρίως το κτιριακό κέλυφος και τις μεθόδους κατασκευής, την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες ΑΠΕ για την κάλυψη θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών, καθώς και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Σε εφαρμογή της νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/9-4-2010 από την 1 Οκτωβρίου 2010 για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε νέα κτίρια ή υφιστάμενα κτίρια τα οποία ανακαινίζονται ριζικά, άνω των 50 τ.μ., είναι υποχρεωτική η υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ΄ του ΚΕΝΑΚ.

Επιπροσθέτως, τα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ώστε να εντάσσονται τουλάχιστον στην Β’ ενεργειακή κατηγορία. Ενώ για τα κτίρια ή τμήματα αυτών κάτω των 50 τ.μ. δεν απαιτείται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, αλλά υπάρχει η υποχρέωση της συμμόρφωσης της θερμομονωτικής επάρκειας με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της κατασκευής πραγματοποιείται Ενεργειακή Επιθεώρηση του έργου από Μηχανικό Ενεργειακό Επιθεωρητή ο οποίος πρέπει να είναι διαφορετικός από το μελετητή, και εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης:

Συγκεκριμένα, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Σε συμφωνία με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Απαιτείται απαραιτήτως η έκδοση του ΠΕΑ για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (γραφεία, εμπορικές χρήσεις, κατοικία μόνιμη και παραθεριστική, εκπαίδευση, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική πρόνοια,  προσωρινή διαμονή, κλπ), ως εξής:

 • Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
  – Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
 • Υφιστάμενα:
  – Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα),
  καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
  – Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
  – Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον», «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ».

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας διαθέτουν τη σχετική άδεια να εκδίδουν τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ταχύτατα και υπεύθυνα.

Έκδοση Αδειών Επαγγελματικών Εργαστηρίων-Βιοτεχνιών-Βιομηχανιών – Άδειών Λειτουργίας Καταστημάτων:

Αναλαμβάνουμε να εφοδιάσουμε την επιχείρησή σας με την απαραίτητη άδεια εγκατάστασης (και άδεια λειτουργίας) γρήγορα και με μεγάλη υπευθυνότητα. Η γνώση των διαδικασιών και της νομοθεσίας μας εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο παροχής  της υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων μελετών στις διάφορες υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομία, Δήμος, Πυροσβεστική, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ, Υγειονομικό κ.λπ.), προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Ανάληψη διαδικασιών Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών σε στέγες και δώματα:

Με πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα είμαστε σε θέση να αναπαράγουμε υπεύθυνα την μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη ή στο δώμα σας, όπως και να σας παρέχουμε αναλυτικά στοιχεία για την παραγόμενη ενέργεια, να αναλάβουμε τη σύνταξη και διεκπεραίωση του φακέλου για τη δανειοδότηση από τις τράπεζες καθώς και την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάστασή τους.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου:

Με το Π.Δ. 17/96 επεκτάθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην επιχείρησή σας υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Πραγματοποιείται συμπλήρωση του ειδικού βιβλίου κάθε φορά που είναι προγραμματισμένο να γίνεται επίσκεψη στους χώρους εργασίας και ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.

Τι περιλαμβάνεται στην διαδικασία αυτήν:

 • Η καθοδήγηση όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ο έλεγχος ασφαλείας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσωνλειτουργίας, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και των μεθόδων εργασίας εφαρμογής.
 • Η επίβλεψη των συνθηκών εργασίας και η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και η σύνταξη αναφοράς στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
 • Η διερεύνηση αιτιών ατυχημάτων.
 • Η επόπτευση διενέργειας ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
 • Η ενημέρωση των εργαζομένων για τους επαγγελματικούς κινδύνους.

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας:

Επιπροσθέτως με το δίκτυο των συνεργαζόμενων μηχανικών μας είμαστε σε θέση να αναλάβουμε οποιαδήποτε υπόθεση απαιτεί την συμβολή μας ακόμα και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Η Εdifice διαθέτει πλήθος συνεργασιών με όλες τις ειδικότητες των μηχανικών (Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους κ.α.) για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα των κατασκευών και γενικότερα των τεχνικών έργων.