Scroll Top

#Edifice_goes_green

Ενεργειακή Αναβάθμιση...

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, έρχονται στο προσκήνιο, μεταξύ άλλων, δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

...με 40 χρόνια εμπειρίας

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενων των κατοικιών, καθώς και βελτίωση της ενεργειακής έντασης σε όλους τους τομείς

Προώθηση και βελτίωση της οικιακής αυτονομίας με αξιοποίηση ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο

Προώθηση της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη

Ανάπτυξη «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, δικτύου και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο.

Προσαρμογή των επιχειρήσεων στον πράσινο μετασχηματισμό.

#Edifice_goes_Green

Εξοικονομώ - Ανακαινίζωδιαβάστε περισσότερα...

Ανακαινίζω - Ενοικιάζωδιαβάστε περισσότερα...

Εξοικονομώ - Αυτονομώδιαβάστε περισσότερα...

Εξοικονομώ Επιχειρώδιαβάστε περισσότερα...

Φωτοβολταϊκά στη στέγηδιαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

Εντός των επόμενων μηνών, αναμένεται να τεθεί σε τροχιά ο επόμενος κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» με τίτλο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με προϋπολογισμό περί τα 850 εκατομμύρια ευρώ. Ο νέος κύκλος εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο που έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση 60.000 κατοικιών ετησίως συνολικού προϋπολογισμού 8 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2030. Στις παρεμβάσεις που είναι γνωστές από τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος (αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης), θα ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν ένα “Έξυπνο Σπίτι, όπως είναι τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης, απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης, ενώ, επιπλέον, θα επιδοτούνται η παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά και οι συσσωρευτές, καθώς και οι υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Θα επιδοτηθούν, επίσης, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για εξοικονόμηση ενέργειας όπως είναι η θέρμανση, ο φωτισμός και οι ανελκυστήρες. Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά του προγράμματος αναμένεται, να είναι και η αύξηση του ανώτατου εισοδήματος των ιδιοκτητών που κρίνονται δικαιούχοι των επιδοτήσεων, ενώ προβλέπεται αύξηση της επιδότησης για ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία είναι κατασκευασμένα προ του 1980 αλλά και για περιπτώσεις επίτευξης υψηλών ενεργειακών στόχων, όπως αναβάθμιση κατά τέσσερεις ενεργειακές κατηγορίες.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1/1/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (βάσει εντύπου Ε1).
 • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 

Τύποι Αιτήσεων

Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας

Αναλαμβάνουμε (τόσο για τις περιπτώσεις μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων όσο και για τις περιπτώσεις πολυκατοικιών):

 • Συμπλήρωση αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος → προσωπικό με εμπειρία που δίνει δυνατότητα επίτευξης εξαιρετικής ταχύτητας
 • Διαδικασία τακτοποίησης τυχόν υπαρχόντων αυθαιρεσιών
 • Διενέργεια πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (προ των παρεμβάσεων) και έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου για τη διαχείριση της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος
 • Υποβοήθηση στη διαδικασία υποβολής αίτησης δανειοδότησης σε συνεργαζόμενη τράπεζα
 • Εκπόνηση κάθε μορφής απαραίτητων μελετών και έκδοση κάθε είδους απαιτούμενων εγκρίσεων (λ.χ. μελέτη θέρμανσης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
 • Κατασκευαστικό κομμάτι → Υλοποίηση παρεμβάσεων → χρήση υλικών και συστημάτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους και σήμανση CE
 • Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης (μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων) και έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
Πιο αναλυτικά...

Πιο αναλυτικά, αρχικά, απαιτείται η διενέργεια της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης, ώστε να εκδοθεί το πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Στη συνέχεια, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος, στην οποία καταχωρούνται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις και ο ενεργειακός στόχος μετά την υλοποίησή τους. Σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα, ακολουθεί η διαδικασία λήψης δανείου (αν αυτό είναι επιθυμητό), η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Β’ ΠΕΑ). Ακολούθως, καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων με τελικό βήμα την εκταμίευση της επιχορήγησης. Σύντομα, αναμένεται ότι το εύρος των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης θα επεκταθεί, καθώς θα ανοίξουν και νέα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης για τον τουρισμό, τα δημόσια κτήρια (πρόγραμμα «Ηλέκτρα») και τη βιομηχανία. Ιδιαίτερη βαρύτητα, στο άμεσο μέλλον, θα έχει και η ηλεκτροκίνηση με την αναμενόμενη ενεργοποίηση της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ».  

6konomo
main_-01

Εξοικονομώ Επιχειρώ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων

 • εμπορίου
 • υπηρεσιών
 • τουρισμού

Με επιδότηση εώς και 100.000€ με συνολικό προσανατολισμό τα 200.000.000€.

 • 100.000.000 στον κλάδο Εμπορίου και Υπηρεσιών
 • 100.000.000 στον κλάδο Τουρισμού

Επιλέξιμες επεμβάσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

• επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

• επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου 7 αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών,

• εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο

• συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Για τον κλάδο του Τουρισμού η επιχορήγηση κυμαίνεται από τις 50.000€ εώς τις 500.000€ και απευθύνεται σε καταλύματα που έχουν εώς 100 κλίνες

 • Η εταιρεία μας έχει τα εφόδια να διαχειριστεί:
  o Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή
  o Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
  o Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  o Μελέτη βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
  o Οικονομοτεχνική μελέτη
  o Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
  o Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί πλάνο μέτρησης και επαλήθευσης των επιτευχθέντων εξοικονομήσεων από τα υλοποιηθέντα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
  o Εκπόνηση κάθε μορφής απαραίτητων μελετών και έκδοση κάθε είδους απαιτούμενων εγκρίσεων (λ.χ. μελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
  o Κατασκευαστικό κομμάτι → Υλοποίηση παρεμβάσεων

Ανακαινίζω – Ενοικιάζω

Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις του σκέλους «ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ» περιλαμβάνονται εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, καθιστικού και λοιπών εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαρίων, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ».

 • Αφορά οικίες μικρότερες ίσες των 100τ.μ. που δεν δηλώνονται ως πρώτες κατοικίες.
 • Επιπλέον, οι οικίες θα πρέπει να έχουν δηλωθει ως κενές στο τελευταίο φορολογικό έτος.
 • Μέγιστη επιδότηση το 40% και λιγότερες από 10.000€ στο σύνολο των εργασιών και υλικών

 

⇒   Αναλαμβάνουμε:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Οικονομοτεχνική μελέτη
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου
  • Εκπόνηση κάθε μορφής απαραίτητων μελετών και έκδοση κάθε είδους απαιτούμενων εγκρίσεων (λ.χ. μελέτη θέρμανσης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
  • Κατασκευαστικό κομμάτι → Υλοποίηση παρεμβάσεων
Διατηρω1
start-up_g

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – αυτονομώ»

Εντός των επόμενων μηνών, αναμένεται να τεθεί σε τροχιά ο επόμενος κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» με τίτλο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με προϋπολογισμό περί τα 850 εκατομμύρια ευρώ. Ο νέος κύκλος εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο που έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση 60.000 κατοικιών ετησίως συνολικού προϋπολογισμού 8 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2030. Στις παρεμβάσεις που είναι γνωστές από τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος (αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης), θα ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν ένα “Έξυπνο Σπίτι, όπως είναι τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης, απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης, ενώ, επιπλέον, θα επιδοτούνται η παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά και οι συσσωρευτές, καθώς και οι υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Θα επιδοτηθούν, επίσης, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για εξοικονόμηση ενέργειας όπως είναι η θέρμανση, ο φωτισμός και οι ανελκυστήρες. Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά του προγράμματος αναμένεται, να είναι και η αύξηση του ανώτατου εισοδήματος των ιδιοκτητών που κρίνονται δικαιούχοι των επιδοτήσεων, ενώ προβλέπεται αύξηση της επιδότησης για ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία είναι κατασκευασμένα προ του 1980 αλλά και για περιπτώσεις επίτευξης υψηλών ενεργειακών στόχων, όπως αναβάθμιση κατά τέσσερεις ενεργειακές κατηγορίες.

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (βάσει εντύπου Ε1).
 • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 

Τύποι Αιτήσεων

Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας

Αναλαμβάνουμε (τόσο για τις περιπτώσεις μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων όσο και για τις περιπτώσεις πολυκατοικιών):

 • Συμπλήρωση αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος → προσωπικό με εμπειρία που δίνει δυνατότητα επίτευξης εξαιρετικής ταχύτητας
 • Διαδικασία τακτοποίησης τυχόν υπαρχόντων αυθαιρεσιών
 • Διενέργεια πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (προ των παρεμβάσεων) και έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου για τη διαχείριση της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος
 • Υποβοήθηση στη διαδικασία υποβολής αίτησης δανειοδότησης σε συνεργαζόμενη τράπεζα
 • Εκπόνηση κάθε μορφής απαραίτητων μελετών και έκδοση κάθε είδους απαιτούμενων εγκρίσεων (λ.χ. μελέτη θέρμανσης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
 • Κατασκευαστικό κομμάτι → Υλοποίηση παρεμβάσεων → χρήση υλικών και συστημάτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους και σήμανση CE
 • Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης (μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων) και έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη»

Το αργότερο το Μάρτιο του 2023 φαίνεται πως θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις του προγράμματος με την προδημοσίευση του οδηγού να γίνεται εντός του μήνα.

Το πρόγραμμα αφορά σε 250.000 Φωτοβολταϊκά στη στέγη με επιδότηση, εκ των οποίων

οι 100.000 θα αφορούν σε οικιακή χρήση

οι 75.000 σε επαγγελματική στέγη

και οι υπόλοιπες 75.000 σε αγροτική εκμετάλλευση.

Για τα κριτήρια που θα καθορίσουν τους δικαιούχους δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη κατάσταση, ωστόσο φαίνεται ότι τελικά προκρίνεται να ακολουθηθεί η διαδικασία του «Εξοικονομώ 2021», δηλαδή οι πολίτες ανάλογα τα εισοδηματικά και κοινωνικά τους κριτήρια να λάβουν και το αντίστοιχο ποσοστό επιδότησης που πιθανότατα να φτάνει έως και το 60%.

Το ποσοστό επιδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες θα φτάνει από 40% έως και το 60%.

Το ποσοστό ενίσχυσης θα αφορά ΑΠΕ σε συνδυασμό με αποθήκευση (μπαταρίες) για μονάδες ισχύος έως 10 KW.

⇒   Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε:

  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή
  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Τεκμηρίωση βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
  • Εξασφάλιση ολοκληρωμένου και λειτουργικού χαρακτήρα των προτεινόμενων έργων
  • Επαρκή τεχνική τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου
  • Τεκμηρίωση προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
  • Τεκμηρίωση οικονομικής βιωσιμότητας
  • Εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής απόδοσης, όπου απαιτείται
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου
  • Εκπόνηση κάθε μορφής απαραίτητων μελετών και έκδοση κάθε είδους απαιτούμενων εγκρίσεων (λ.χ. μελέτη θέρμανσης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
  • Κατασκευαστικό κομμάτι → Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Υπεύθυνου
Layer 2